Inloggen Social Schools

Schoolverlaters

Ten aanzien van de uitstroom van de SBO leerlingen onderscheiden we de volgende stappen:

 • Aan het eind van leerjaar 6 bespreekt de huidige leerkracht van groep 6 intern de leerling met de leerkracht van groep 7/8. Een lid van de CvB sluit hierbij aan. In deze bespreking wordt een beeld gevormd van het uitstroomperspectief van de leerling op basis van didactisch en sociaal-emotioneel functioneren. Indien nodig wordt het uitstroomperspectief in samenspraak met ouders bijgesteld. 

 • Aan het eind van leerjaar 7 wordt tijdens de evaluatiebespreking waarin het OPP centraal staat het voorlopig schooladvies met ouders besproken door de eigen leerkracht. Voorafgaand aan deze bespreking vindt er overleg plaats tussen de leerkracht van groep 7, 8 en de intern begeleider waarin het voorlopig advies wordt vastgesteld. 

 • In het overleg van de CvB wordt aan het eind van elk schooljaar een lijst opgesteld van leerlingen die mogelijk uitstromen aan het einde van het volgende schooljaar, omdat ze in leerjaar 8 zitten en/of 12 jaar zijn of worden in het lopende schooljaar. Aan elke naam is gekoppeld: de uitstroombestemming van de leerling en het Ontwikkelingsperspectief (OPP). 

 • Tijdens de welbevindingsgesprekken die plaatsvinden aan het begin van het schooljaar worden ouders geïnformeerd over de mogelijke scholen die passend zijn bij het voorlopig schooladvies zodat ouders kunnen gaan oriënteren. 

 • Begin oktober wordt bij de leerlingen die een voorlopig advies praktijkonderwijs (PRO), een voorlopig PRO/vmbo-B advies of een voorlopig advies ZML hebben de NIO afgenomen: een klassikale intelligentietest. Dit onderzoek vindt, na toestemming van ouders, op school plaats. 

 • In de week van 6 november t/m 17 november worden bij de schoolverlaters de Leerling in Beeld toetsen afgenomen. Het toetsmoment in januari komt hiermee te vervallen.

 • In december vindt de adviescommissie plaats. Aan de adviescommissie nemen de huidige leerkracht, de intern begeleider, de orthopedagoog en leden van de voortgezet (speciaal) onderwijs scholen deel. In de adviescommissie wordt gezamenlijk per leerling een advies afgegeven. Om het schooladvies te bepalen wordt de volgende drie gebieden meegenomen: leren/didactische prestaties, sociaal-emotionele ontwikkeling en leren leren/werkhouding.

 • De adviezen die voortkomen uit de adviescommissie worden binnen de CvB gedeeld en door de orthopedagoog toegevoegd aan het OPP. 

 • Leerlingen en hun ouders ontvangen tussen 10 en 31 januari hun advies vanuit de adviescommissie van de huidige leerkracht.

 • In de eerste twee weken van februari wordt de Route 8 toets (doorstroomtoets) afgenomen bij leerlingen die niet aan de ontheffingsgrond voldoen. De beslisboom of de leerling de eindtoets moet maken is hier te vinden. 

 • Uiterlijk 15 maart ontvangt de school de uitslag van de Route 8 toets. Indien er een hoger advies uit de Route 8 toets komt dan wordt het schooladvies heroverwogen in samenspraak met de adviescommissie. 

 • Leerlingen en hun ouders ontvangen uiterlijk 24 maart het definitieve schooladvies van de huidige leerkracht op papier. Hieraan worden ook mogelijke vervolgscholen gekoppeld. 

 • Ouders wordt verzocht om het OPP en andere benodigde documenten te ondertekenen. 

 • Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich met hun regulier advies aan op een reguliere voortgezet onderwijs school. Voor leerlingen die uitstromen naar een voortgezet speciaal onderwijs (VSO) geldt deze centrale aanmeldweek niet. Ouders verzorgen de aanmelding voor hun zoon/dochter.

 • Van de leerlingen die de overstap van SO naar VSO of PRO maken, wordt een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aangevraagd, via de intern begeleider en/of orthopedagoog.

 • Na 6 tot 8 weken van het nieuwe schooljaar informeert de teamleider bij de ontvangende school naar de stand van zaken rondom de schoolverlaters.

 • Na 14 of 15 maanden doet de teamleider bij de betreffende scholen navraag m.b.t. plaatsbestendiging.