Inloggen Social Schools

Medezeggenschapsraad

 

Wat is een Medezeggenschapsraad?
De wet verplicht elke school om een Medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De medezeggenschapsraad is er zodat ouders(verzorgers), leerlingen en personeelsleden inspraak hebben. 

Wie zit er in de MR?
De MR bestaat uit  2 ouders en 2 personeelsleden van Focus.
Voorzitter: Tina Pama (personeel)
MR - lid: Jacky Mets (ouder)
MR - lid: Monique Janssen  (ouder)
MR - lid: Kim Beurskens-Ramakers (personeel)

We vergaderen samen met de MR van Spectrum, waar ook twee ouders en twee personeelsleden in zitten.

Wat doet de MR?
De MR denkt mee over schoolzaken, zoals: besteding van gelden, de kwaliteit van onderwijs en andere zaken die belangrijk zijn voor de school. De MR kan ook zelf zaken aankaarten die zij belangrijk vindt of die zij van andere ouders en personeelsleden hoort. Het doel van de MR is dat ouders, leerlingen en personeelsleden kunnen meepraten over beslissingen die hen aangaan en die voor een verbetering kunnen zorgen binnen de school. De MR kijkt naar wat het bestuur of de schooldirectie doet en beslist. Voor sommige zaken is de goedkeuring van de MR nodig. Over andere zaken mag de MR advies geven. 

De MR vergadert 6 keer per jaar. De vergaderingen van de MR zijn openbaar, ouders en leerkrachten zijn welkom als toehoorder. Wanneer er vergaderd wordt en wat er per vergadering besproken wordt, staat in de agenda van SocialSchool

Wilt u iets bespreekbaar maken, dan kan dat via de MR.

Hoe kan ik contact opnemen met de MR?
Spreek één van de bovenstaande MR-leden aan of stuur een bericht via SocialSchool.

Wat is er in de MR besproken?
Van de vergaderingen van de MR wordt een verslag (notulen) gemaakt. Zo kunnen alle ouders en personeelsleden lezen wat er die vergadering besproken is. Tevens kunt u in de notulen lezen welke adviezen de MR aan de directie heeft gegeven en met welke beslissingen de MR akkoord is gegaan.

De notulen van de MR-vergaderingen worden na goedkeuring gedeeld met alle ouders via Social School.