Inloggen Social Schools

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling helpt de school om te gaan met het vermoeden van geweld of mishandeling in de thuissituatie van een kind.Vanaf 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht deze meldcode te gebruiken bij signaleren van vermoedens van (huiselijk) geweld.

Doel van de meldcode De meldcode is er om leerlingen die thuis te maken hebben met geweld of mishandeling snel goede hulp te bieden. Vijf verplichte stappen De meldcode beschrijft in 5 stappen wat een professional moet doen bij vermoedens van (huiselijk) geweld en mishandeling.

Stap 1: kaart brengen van signalen ( vaak door leerkracht);

Stap 2: overleggen met een collega (intern zorgteam: vertrouwenspersoon, IB en directie) en eventueel advies inwinnen bij Veilig Thuis

Stap 3: gesprek met leerling en/of de ouders, afhankelijk van de leeftijd en situatie.

Stap 4: wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling; bij twijfel altijd in overleg met Veilig Thuis.

Stap 5: beslissen aan de hand van het afwegingskader. Er wordt besloten of melden bij Veilig Thuis noodzakelijk is of dat hulp verlenen of organiseren (ook) mogelijk is.

Vanaf 1 januari 2019 zijn ook medewerkers in het onderwijs verplicht te werken met het afwegingskader in stap 4 van de meldcode. Dit afwegingskader geeft aan wanneer een melding bij Veilig Thuis altijd noodzakelijk is. Dat geldt voor situaties waarin de veiligheid van de gezinsleden ernstig bedreigd is. De leraar of andere medewerker van school moet bij (vermoedens van) acuut of structureel onveilige situaties van kindermishandeling of huiselijk geweld een melding doen. Ook als de school zelf hulp verleent. 

Een verplichte meldcode is iets anders dan een meldplicht.Bij een meldplicht moet de professional zijn vermoeden van geweld melden bij andere instanties. Die verplichting bestaat niet bij een meldcode.De beslissing om vermoedens van huiselijk geweld wel of niet te melden, neemt de professional. Het stappenplan van de meldcode biedt hem houvast bij die afweging.

SBO Focus hanteert de meldcode en voldoet daarmee aan de wettelijke verplichting. De volledige meldcode is te downloaden via de website van de Rijksoverheid.